Over de school

De Zonnewijzer is op 1 augustus 2000 gestart als nieuwe basisschool op de Vinexlocatie van Houten en verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. De school is met name bedoeld voor de kinderen woonachtig in de volgende wijken: Grassen, Mossen, Muren, Polders, Stenen, Bouwen, Waters, Erven, Hout en de Sporen. Ons nieuwe schoolgebouw is opgeleverd 17 mei 2005 en is ruim en biedt plaats aan 16 groepen. In oktober 2015 biedt De Zonnewijzer plaats aan ongeveer 400 kinderen.

Op De Zonnewijzer wordt het lerende kind voorbereid op de veelvormige samenleving waarin men weerbaar moet zijn en waarin geëist wordt dat men meepraat, meedenkt en meebeslist. We proberen een sfeer te creëren waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect ontmoeten.

Lees verder

Het belangrijkste in onze school zijn de kinderen, onze kinderen!

Directeur Ruud König vertelt hier over zijn kijk op het vormingsproces van een kind. Hoe hij (en het hele team van De Zonnewijzer) de kinderen wil leren het beste uit zichzelf te halen, het goede voorbeeld te geven aan anderen en volwassen te worden met een brede levensopvatting.

Lees verder

Elk jaar brengen we een nieuwe schoolgids uit. De schoolgids voor dit jaar kunt u als PDF downloaden.

Downloads

Lees verder

Schooltijden

Elke dag gaat om 08.20 uur de schoolbel en gaan de schooldeuren open. De kinderen krijgen de gelegenheid om rustig naar hun klas te lopen. Daar schudden de leerkracht en het kind elkaar de hand en wensen elkaar een goedemorgen. Sommige kinderen willen nog even buitenspelen tot de leerkracht die pleinwacht heeft de bel laat horen. Om half negen gaan de deuren dicht en kunnen de lessen beginnen.

De kinderen zijn iedere dag op school van 08.30 tot 14.15 uur 

Tot Stichting Fluenta behoren 19 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Via het e-mail- en webadres kunt u meer over iedere school te weten komen. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs. Daarnaast geven we gezamenlijk vorm aan het personeelsbeleid en zijn we betrokken bij de opleiding van nieuwe leerkrachten.

Tot slot zijn de huisvesting en het financieel beleid een gezamenlijke stichtingsbrede zorg.

Lees verder

        

Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort

Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen.Doelstelling

Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Lees verder

‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur Luc Stevens (1941). Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf.

De zorg voor je kinderen is veelomvattend en niet vrijblijvend, wil je tot werkelijke ontplooiing van je leerlingen komen: een docent heeft liefde voor het kind en toewijding aan zijn of haar vak nodig. Daaronder ligt het besef dat het product van onderwijs schuilt in het proces – de groei en talentontwikkeling van de leerling – en niet in een prestatiegerichte competitie tussen leerlingen en scholen.

Lees verder

Binnen de school zijn twee leerkrachten aanwezig met de taak van Talentcoach ( groepen 1 en 2 en groepen 3 t/m 8). De taak van de coaches is het team begeleiden in het herkennen, uitdagen en aanbieden van de juiste leerstof aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Bij de kinderen die zonder veel inspanningen hoge scores halen en de leerinhouden snel oppakken wordt de oefenstof ingedikt, zodat er meer tijd over blijft voor meer en/of ander werk. We noemen dit compactwerk.
Leerlingen die op de methodetoetsen meer dan 90 % goed scoren en op de CITO een I of I+ worden doorgetoetst binnen CITO. Zodra er een grote voorsprong binnen CITO zichtbaar is, wordt de leerling ook binnen de methode doorgetoetst. Als de leerling op alle doortoetsingen nauwelijks hiaten laat zien wordt de mogelijkheid geboden om een jaar te versnellen voor dat betreffende vak. Kinderen waarbij op alle vakken een voorsprong zichtbaar wordt met nauwelijks hiaten krijgen de mogelijkheid een heel schooljaar te versnellen.  Bovenstaande afwegingen zijn heel overwogen en altijd in overleg met ouders en kind.

Kinderen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed worden geobserveerd en gevolgd via het DHH. (Digitaal Handelingsprotocol Hoogdbegaafdheid)

Een deel van deze kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft gedurende anderhalf uur per week buiten de klas hun eigen groep. Omdat hun denken en leren in een snel tempo gaat is het van belang dat zij een goede leer- en werkhouding ontwikkelen. Om dat te bereiken gebruiken we het TASC-model en het schema van denkniveaus van BLOOM. Bij kinderen die voor deze groep in aanmerking te komen,  hanteren we de volgende criteria:
1. Uit het DHH blijkt dat het kind begaafd/ hoogbegaafd is.
2. Het kind laat over de hele leerlinie zien dat hij eigenschappen van een HB kind heeft
3. Het kind versnelt met rekenen, begrijpend lezen en spelling
4. Door de hele school carrière heen blijkt dat het kind makkelijk leert/ deze informatie is bekend bij de IB’er.
5. Uit buitenschools onderzoek is vastgesteld dat het kind een IQ heeft van >130

In groep 5 wordt bij alle leerlingen gekeken of het onderwijs aanbod voldoende is via de hersenkraker van de Day a Week School.

Voor meer informatie:  

Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Wij kunnen als school gebruik maken van overleg met en ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk. Dit wordt aangeboden door het schoolmaatschappelijk werk van de Zorgcommissie. We kunnen de schoolmaatschappelijk werker raadplegen wanneer wij zorgen of vragen hebben over een leerling op school of over zijn/haar thuissituatie. U kunt ook als ouder/ verzorger informatie en advies vragen aan de schoolmaatschappelijk werker.

Dit kan zijn omdat u zorgen heeft over het gedrag van uw kind thuis, u tips en raad wil over de opvoeding en advies welke instantie u hierbij het beste kan helpen als dit niet volstaat. Het contact met de schoolmaatschappelijk werker verloopt via de intern begeleider van de school. Zij kan uw vragen doorgeven en daarna zal de schoolmaatschappelijk werker telefonisch contact met u opnemen en zij komt daarna eventueel op huisbezoek voor een gesprek. De intern begeleider heeft daar waar nodig overleg met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker op onze school is mw. Catelijn Verschuren, werkdagen ma, di en woe.
Mailadres: c.verschuren@vitrascmd.nl, www.vitrascmd.nl

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.