Over de school

Het belangrijkste in onze school zijn de kinderen, onze kinderen!

Directeur Ruud König vertelt hier over zijn kijk op het vormingsproces van een kind. Hoe hij (en het hele team van De Zonnewijzer) de kinderen wil leren het beste uit zichzelf te halen, het goede voorbeeld te geven aan anderen en volwassen te worden met een brede levensopvatting.

Lees verder

Algemeen

De Zonnewijzer is op 1 augustus 2000 gestart als nieuwe basisschool op de Vinexlocatie van Houten en verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. De school is met name bedoeld voor de kinderen woonachtig in de volgende wijken: Grassen, Mossen, Muren, Polders, Stenen, Bouwen, Waters, Erven, Hout en de Sporen. Ons nieuwe schoolgebouw is opgeleverd 17 mei 2005 en is ruim en biedt plaats aan 16 groepen. In oktober 2015 biedt De Zonnewijzer plaats aan ongeveer 400 kinderen.

Op De Zonnewijzer wordt het lerende kind voorbereid op de veelvormige samenleving waarin men weerbaar moet zijn en waarin geëist wordt dat men meepraat, meedenkt en meebeslist. We proberen een sfeer te creëren waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect ontmoeten.

Onze missie

“Een man zag eens een vlinder, die bezig was zich uit z’n cocon los te maken. Vol medelijden pakte hij z’n zakmesje en sneed het weefsel voorzichtig los. Tot zijn verbijstering was het niet in staat om te vliegen. Door het werk van de vlinder, om uit z’n omhulsel te komen over te nemen, had hij het diertje onbedoeld beroofd van de levensnoodzakelijke oefeningen om te kunnen vliegen.” (bron: www.alberteinstein.nl)

Jongeren hebben het aftasten van de ontwikkelmogelijkheden en het ontdekken van de eigen rol daarin nodig om volwassen te worden. Hierbij hebben ze de hulp van volwassenen nodig maar niet, zoals bij de vlinder, hulp door taken over te nemen maar hulp waarbij ruimte is voor eigen initiatief en oefening. Leerlingen leren hierdoor hun eigen capaciteiten en verantwoordelijkheden kennen.

Om deze rol op te pakken moet er groei plaatsvinden van het zelfbewustzijn, van eigen capaciteiten, gevoelens en gedachten.
De identiteit, de missie en de visie van De Zonnewijzer maken ons de school die we willen zijn, willen blijven en op bepaalde punten willen worden.

Lees verder

In iedere groep van De Zonnewijzer wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om deze training te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.

Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.

Lees verder

‘Eerst het kind, dan de leerling’ is een lijfspreuk van NIVOZ-directeur Luc Stevens (1941). Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf.

De zorg voor je kinderen is veelomvattend en niet vrijblijvend, wil je tot werkelijke ontplooiing van je leerlingen komen: een docent heeft liefde voor het kind en toewijding aan zijn of haar vak nodig. Daaronder ligt het besef dat het product van onderwijs schuilt in het proces – de groei en talentontwikkeling van de leerling – en niet in een prestatiegerichte competitie tussen leerlingen en scholen.

Lees verder

Binnen de school zijn twee leerkrachten aanwezig met de taak van Talentcoach ( groepen 1 en 2 en groepen 3 t/m 8). De taak van de coaches is het team begeleiden in het herkennen, uitdagen en aanbieden van de juiste leerstof aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Bij de kinderen die zonder veel inspanningen hoge scores halen en de leerinhouden snel oppakken wordt de oefenstof ingedikt, zodat er meer tijd over blijft voor meer en/of ander werk. We noemen dit compactwerk.
Leerlingen die op de methodetoetsen meer dan 90 % goed scoren en op de CITO een I of I+ worden doorgetoetst binnen CITO. Zodra er een grote voorsprong binnen CITO zichtbaar is, wordt de leerling ook binnen de methode doorgetoetst. Als de leerling op alle doortoetsingen nauwelijks hiaten laat zien wordt de mogelijkheid geboden om een jaar te versnellen voor dat betreffende vak. Kinderen waarbij op alle vakken een voorsprong zichtbaar wordt met nauwelijks hiaten krijgen de mogelijkheid een heel schooljaar te versnellen.  Bovenstaande afwegingen zijn heel overwogen en altijd in overleg met ouders en kind.

Kinderen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed worden geobserveerd en gevolgd via het DHH. (Digitaal Handelingsprotocol Hoogdbegaafdheid)

Een deel van deze kinderen uit de groepen 5 t/m 8 heeft gedurende anderhalf uur per week buiten de klas hun eigen groep. Omdat hun denken en leren in een snel tempo gaat is het van belang dat zij een goede leer- en werkhouding ontwikkelen. Om dat te bereiken gebruiken we het TASC-model en het schema van denkniveaus van BLOOM. Bij kinderen die voor deze groep in aanmerking te komen,  hanteren we de volgende criteria:
1. Uit het DHH blijkt dat het kind begaafd/ hoogbegaafd is.
2. Het kind laat over de hele leerlinie zien dat hij eigenschappen van een HB kind heeft
3. Het kind versnelt met rekenen, begrijpend lezen en spelling
4. Door de hele school carrière heen blijkt dat het kind makkelijk leert/ deze informatie is bekend bij de IB’er.
5. Uit buitenschools onderzoek is vastgesteld dat het kind een IQ heeft van >130

In groep 5 wordt bij alle leerlingen gekeken of het onderwijs aanbod voldoende is via de hersenkraker van de Day a Week School.

Voor meer informatie:  

Lees verder

Tot Stichting Fluenta behoren 16 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Via het e-mail- en webadres kunt u meer over iedere school te weten komen. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs. Daarnaast geven we gezamenlijk vorm aan het personeelsbeleid en zijn we betrokken bij de opleiding van nieuwe leerkrachten.

Tot slot zijn de huisvesting en het financieel beleid een gezamenlijke stichtingsbrede zorg.

Lees verder

        

Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort

Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen.Doelstelling

Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Lees verder

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners