Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Zonnewijzer bestaat uit zes leden: drie ouders plus drie teamleden. U vindt de namen van de leden op onze website. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Idealiter treedt elk jaar 1/3 deel van de MR af. Alle ouders waarvan, op het moment van de verkiezing, een kind drie maanden of langer op school zit, kunnen zich kandidaat stellen én zijn kiesgerechtigd. Er wordt ongeveer acht keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar. De taken van de Medezeggenschapsraad zijn o.a. het instemmen met of adviseren over het bestuursbeleid en het schoolbeleid. In het Reglement Medezeggenschapsraad staat over welke schoolaangelegenheden de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft. Hieronder vindt u o.a. notulen van de MR-vergaderingen.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019;

• Maandag 5 november 2018 – 19.30 uur – na afloop van de vergadering een hapje/drankje met elkaar
• Maandag 10 december 2018 – 20.00 uur
• Maandag 21 januari 2019 – 20.00 uur
• Maandag 11 maart 2019 – 20.00 uur
• Maandag 15 april 2019 – 20.00 uur
• Maandag 3 juni 2019 – 20.00 uur
• Maandag 8 juli 2018 – 20.00 uur (optioneel)

Agenda

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2019 - 2020.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten.