Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Zonnewijzer bestaat uit zes leden: drie ouders plus drie teamleden. U vindt de namen van de leden op onze website. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Idealiter treedt elk jaar 1/3 deel van de MR af. Alle ouders waarvan, op het moment van de verkiezing, een kind drie maanden of langer op school zit, kunnen zich kandidaat stellen én zijn kiesgerechtigd. Er wordt ongeveer acht keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar. De taken van de Medezeggenschapsraad zijn o.a. het instemmen met of adviseren over het bestuursbeleid en het schoolbeleid. In het Reglement Medezeggenschapsraad staat over welke schoolaangelegenheden de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft. Hieronder vindt u o.a. notulen van de MR-vergaderingen.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021;

  • 4 november 2020
  • 7 december 2020
  • 20 januari 2021
  • 3 maart 2021
  • 14 april 2021
  • 26 mei 2021
  • 7 juli 2021 optioneel

Activiteitenkalender

Op de activiteitenkalender van 2020-2021 staat alle informatie over activiteiten, vakanties en studiedagen.

Download de kalender hier.

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2020 - 2021.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Welkom op de Zonnewijzer

Aanmelden

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Klik hier voor het aanmeldformulier of hier voor meer informatie.