Klankbordgroep

In het schooljaar 2011 – 2012 is de Klankbordgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Voor de ontwikkeling van elke school, dus ook De Zonnewijzer is het belangrijk dat er een groep ouders is die een afspiegeling vormt van de ouderpopulatie van de school. Uit iedere groep wordt één ouder gekozen. Willekeurig wordt er een getal genomen en met behulp van, bijvoorbeeld de klassenlijst, wordt er één ouder/verzorger uitgenodigd per groep. De klankbordgroep wisselt regelmatig van samenstelling. Het doel van de Klankbordgroep is in de eerste plaats: ‘van gedachten wisselen’. Daarnaast praten we over de ontwikkeling van De Zonnewijzer in algemene zin. Input van ouders is daarbij onontbeerlijk en voor de directie van De Zonnewijzer ook een logische zaak.

“Gaan de ouders dan het beleid bepalen op school?”
Dat is niet de bedoeling van ouderparticipatie of ouderbetrokkenheid. Het gaat om een afstemming van gedachten en verwachtingen, waarbij ook (de wijze van) communicatie een rol speelt. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep heeft het onderwerp ‘Verwachtingen’ centraal gestaan. Welke verwachtingen heeft u als ouder/verzorger van De Zonnewijzer als het gaat om “dit moet mijn kind leren”, of “als het leren niet lekker loopt, verwacht ik van de school ...”. Wat mag de school van u als ouder/verzorger verwachten?

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners