Ons onderwijs

BAS

BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.
Sinds 2006 bouwt De Zonnewijzer aan het BAS- onderwijsconcept. Het brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma ‘BAS’ is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs en organisatie in de school. BAS is teamgericht en brengt vele veranderingen in de school, die nodig zijn om adaptief onderwijs te kunnen verzorgen en is gericht op feitelijke en duurzame veranderingen in de klas. Het basisprincipe bij adaptief onderwijs is dat je je onderwijs zo inricht, dat ieder kind dat op De Zonnewijzer begint, deze ook op een verantwoorde wijze kan afmaken binnen eigen kwaliteiten èn binnen de mogelijkheden en grenzen van De Zonnewijzer.

De basisbehoeften voor de kinderen:
• geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie); • ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je om willen gaan (relatie);
• ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie).
Tijdens het werken met de kinderen probeert de leerkracht de kinderen uit te dagen om te leren en op verkenning te gaan. Kinderen krijgen ondersteuning naar behoefte. Kinderen ervaren vertrouwen in goede wil en inzet. Deze onderwijsvisie komt tot uiting door:
• instructie,
• verschil in manier van uitleg,
• duur,
• samenwerkend leren of individueel;
• interactie,
• door persoonlijk contact laten merken dat je ze waardeert en serieus neemt;
• klassenmanagement,
• klassenorganisatie zodanig dat kinderen de kans krijgen zelfstandig te leren en te werken.

De drie principes zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfbewustzijn, vormen met (leren) samenwerken het uitgangspunt dat ons prikkelt om ons onderwijs zo vorm te geven, dat elk kind en elke leerkracht zich prettig voelt in de school en daar iets wil leren.

"Het goede doen, ook in de ogen van de leerling."

Bij opvoeden draait het om 'tact'. Of er nu wordt gesproken over opvoeden in het gezin, op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de voetbalclub of balletclub of op scholen: 'tact' is nodig in iedere situatie waar sprake is van opvoeden en van opvoeder. In de literatuur wordt er voor het eerst gesproken over 'tact' in het onderwijs door Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841). Deze Duitse filosoof en pedagoog zegt het volgende: of iemand een goede of slechte opvoeder zal worden is afhankelijk hoe hij zijn tact ontwikkelt. De Nederlands-Canadese pedagoog Max van Manen trekt de beschrijving van 'tact' nog breder. Hij beschrijft 'tact' als iets van je hele zijn: 'Tact is geen competentie die je gebruikt, maar iets dat je bent.' 

Pedagogische tact is een moeilijk meetbare ervaringswerkelijkheid die het beste zichtbaar wordt gemaakt door verhalen, door situaties, door werkelijk gebeurde momenten direct te delen met de betreffende doelgroep, in ons ons geval: de leerkrachten. Als je als buitenstaande sec kijkt naar een bepaalde pedagogisch 'tact' volle situatie dan lijkt er in wezen niet zoveel te gebeuren. Maar de ervaring in de praktijk van alle dag (ook op De Zonnewijzer) laat zien dat de werkelijke gebeurtenis plaats vindt in de relationele ruimte tussen leerkracht en leerling, en in de hoofden van de betrokkenen.

Lees verder

Coöperatief leren

In de eerste weken van het schooljaar besteedt de school nadrukkelijk aandacht aan de vorming van effectieve groepen. Er wordt bewust aandacht besteed aan het introduceren, kennismaken en het ontwikkelen van sociaal gedrag in de groepen. Er zijn diverse activiteiten om de fases van ‘forming’, ‘storming’ en ‘norming’ positief te beïnvloeden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de ‘Kanjertraining’ en de principes van de ‘Verbindende School’. 

Het samenwerkend leren vindt plaats tijdens alle vakken en is geïntegreerd binnen het interactieve directe instructiemodel. De geïntegreerde zaakvak methode ‘Topondernemers’ is gebaseerd op het samenwerkend leren. Door samen te werken en samen te leren moeten kinderen de aangeboden leerstof verwoorden aan hun klasgenoten. Wetenschappelijk is bewezen dat dit een positief effect op het toe-eigenen van de leerstof heeft.

De ontwikkeling binnen het samenwerkend- of coöperatief leren is in het cursusjaar 2012 - 2013 vast- gesteld en geborgd. Ons streefdoel ziet er als volgt uit: Kinderen werken in kleine groepen op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De volgende stappen kenmerken samenwerkend leren. Ze zijn omschreven in de vijf basiskenmerken:

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
Leerlingen er van overtuigen dat ze van elkaar afhankelijk zijn, is de eerste voorwaarde voor coöperatief leren die leerkrachten moeten realiseren. Via drie manieren is dit te structuren: resultaatafhankelijkheid (doel, beloning, externe factoren), middelafhankelijkheid (materiaal, rol, volgorde) en afhankelijkheid tussen leerlingen. 

2. Individuele verantwoordelijkheid
Via een kleur of een nummer moet de bijdrage van ieder afzonderlijk groepslid herkenbaar zijn.
Taken en rollen stimuleren dit ook. Het gebruik van rollen wordt aangeleerd via een viertal stappen. Het is van belang meeliften en buitenspel zetten te voorkomen. Een manier is om elk lid van de groep verantwoordelijk te stellen voor een deel van de groepstaak.

3. Directe interactie
Er is weinig wachttijd. Kinderen zijn tegelijkertijd aan de beurt. Er wordt veel gecommuniceerd en ieder kind heeft een gelijk aandeel in het proces. Kinderen helpen elkaar. Deze houding en vaardigheden moet stap voor stap worden opgebouwd.

4. Samenwerkingsvaardigheden
Kinderen ontwikkelingen deze vaardigheden niet spontaan. Er moet door de leerkracht expliciet aandacht aan worden besteed. De vaardigheden moeten worden aangeleerd en geoefend. Hier zijn zes stappen voor ontwikkeld. (gesprek met leerlingen, T-kaart maken, demonstratie door rollenspel, oefenen met feedback, toepassen in coöperatieve werkvormen, transfer). Een aantal vaardigheden is een voorwaarde om te kunnen starten met coöperatief leren. De samenwerkingsvaardigheden zijn onderverdeeld in basisvaardigheden, voortgezette vaardigheden en vaardigheden voor gevorderde groepen. Het is van belang om twee keer per week groepsvorming centraal te stellen en één keer per week klasvorming. Dit staat los van de leerstof.

5. Evaluatie van het groepsproces
Er moet altijd een evaluatie plaatsvinden op de cognitieve en sociale doelen. Als leerlingen van het samenwerken willen leren moeten ze feedback krijgen. Leerlingen kunnen hun samenwerkingsvaardigheden alleen verbeteren als ze informatie ontvangen over hoe ze de vaardigheden uitvoeren. We verwachten de volgende positieve ontwikkeling:

• De kinderen leren actief en constructief: er is veel interactie.
• De verschillen tussen kinderen worden benut als kansen om van elkaar te leren.
• Het levert een bijdrage aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.
• Het adequaat toepassen van coöperatief leren heeft een positief effect op de leerprestaties en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Topondernemers

Topondernemers is een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier (gemengd) aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De leerlingen bouwen er een grote dosis zelfvertrouwen mee op, vooral als het gaat om het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen onder begeleiding van de leerkracht bewust een grotere verantwoordelijkheid op dit gebied.

De geïntegreerde zaakvak methode ‘Topondernemers’ gaat uit van een visie op leren die aansluit bij leren van en met elkaar. Het is gebaseerd op het sociaal constructivisme. Deze vormen van leren komen uit bij de sociaal- interactieve leeromgeving. Het leren van kinderen wordt krachtiger wanneer ze regelmatig met elkaar overleggen en elkaars kennis benutten. Kiezen voor coöperatief leren (samenwerkend leren) en kinderen heel systematisch de vijf basiskenmerken aan leren leidt tot natuurlijk leren binnen onze geïntegreerde zaakvak methode ‘Topondernemers’. De volgende aspecten krijgen bij ‘Topondernemers’ een plek:
• Zelf beslissingen mogen nemen over het leren;
• Zelf zaken mogen uitzoeken;
• Een directe relatie met de praktijk en de toepassing; • Samenwerken. Leerlingen stimuleren en helpen elkaar.

TopMaster is die leerkracht die intern verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken wat betreft uitvoering TopOndernemers op school: een collega die het instituut TopOndernemers bewaakt. Na het volgen van een intensieve cursus mogen juf Saskia Smienk en juf Mieke de Goeij zich Top Master noemen m.i.v. het schooljaar 2013 – 2014.

Techniek

Techniekonderwijs op De Zonnewijzer


Sinds januari 2017 is de Zonnewijzer vindplaatsschool Wetenschap en Techniek. Dit houdt in dat we een voorbeeldschool zijn voor scholen in de regio.

We zijn als school trots op de techniekmiddagen die in groep 1/2 elke maand plaatsvinden. Daarnaast zijn we dit schooljaar op zoek geweest naar een passend techniek aanbod voor groep 3 t/m 8. We hopen in schooljaar 2017-2018 een start te maken met technieklessen in elke groep, want ...

 Techniek laat kinderen:

  • denken

  • verwonderd zijn

  • samenwerken

  • planmatig werken

  • omgaan met gereedschap

  • teamwork ervaren

  • materiaal leren ontdekken

  • inzicht ontdekken

  • plezier beleven!

Engels

In onze samenleving is het Engels niet meer weg te denken: woorden en begrippen, techniek, film, muziek en reclame dringen dagelijks tot ons en kinderen van alle leeftijden door. De kinderen leren zich in eenvoudige situaties zowel mondeling als schriftelijk in het Engels te redden. Plezier staat voorop.

Met ingang van het schooljaar 2013 - 2014 wordt er Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8. In het schooljaar 2014 - 2015 zal een keuze worden gemaakt voor een methode die gebruikt kan worden in de groepen 1 t/m 6. De methode voor de groepen 7 en 8 is reeds drie jaren in gebruik en van hoog niveau. Doordat er nu met Engels wordt gestart in groep 1 valt te verwachten dat de kinderen op het juiste Engelse niveau instromen in groep 7.

"Plezier" in Engels is het uitgangspunt van de Engelse lessen.

Op www.kerndoelen.kennisnet.nl kunt u terecht voor meer informatie rondom de kerndoelen.

Day a Week School (DWS) biedt één dag per week onderwijs aan leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS-groepen zijn samengesteld op basis van leerlingen van verschillende scholen uit de groepen 5 t/m 8.
De leerlingen starten met DWS in januari groep 5 en sluiten DWS af in december groep 8.

Het lesmateriaal is gericht op:

• Wiskunde
• Wetenschap
• Taal
• Filosofie
• Denkstrategieën
• Studievaardigheden
• Tijdmanagement
• Sociale vaardigheden
• Persoonlijke reflectie

Doel

Day a Week School richt zich op cognitieve talentontwikkeling en werkt aan het voorkomen van demotivatie. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van cognitief talentvolle leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’.

Belangrijk is dat de DWS leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt gevraagd om bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of zijn ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer van kennis en informatie plaats van de Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.

Werkwijze van de identificatie

De identificatie van de leerlingen wordt grotendeels op de scholen uitgevoerd en vindt ieder jaar plaats in de periode van oktober t/m december. Hierbij maken wij gebruik van opdrachten en activiteiten (zogenaamde assessments), waarbij de leerlingen worden uitgedaagd. Hierbij wordt er bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 nemen deel aan deze identificatie. Naast de resultaten en observaties van deze assessments wordt ook alle reeds bekende informatie over de leerlingen meegenomen in het identificatieproces. De scholen krijgen de gelegenheid om potentiële deelnemers met de DWS-coördinator (nog te bepalen) te bespreken. Hierin wordt er, onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een weloverwogen keuze gemaakt in welke kinderen worden uitgenodigd voor het DWS-onderwijs. Met deze methode proberen wij ook onderpresterende leerlingen te ontdekken. De gedachte hierachter is dat onderpresteerders pas laten zien wat ze kunnen als ze werkelijk worden uitgedaagd en stof krijgen aangeboden die niet lijkt op de dagelijkse leerstof op school. Hierdoor raken zij eerder gemotiveerd om hun ware capaciteiten volledig in te zetten.


Meer informatie?

Als u een vraag heeft, kunt u deze stellen aan de directie of de Toptalentcoachen van De Zonnewijzer Renate Verboom (gr. 3-8) & Marije de Vaal (gr. 1-2).

Volg Day a Week School op twitter: www.twitter.com/dayaweekschool.

Voor meer informatie over het Day a Week School-project kunt u terecht op www.dayaweekschool.nl. 

Lees verder

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners