Terug naar de vorige pagina

Onze missie en visie

Onze Visie

Richtinggevende factoren bij de weergave van de visie zijn:
1. Onze Christelijke identiteit
2. De pedagogisch-tactische  inhoud van ons onderwijs
3. Het BAS-concept
4. De maatschappelijk onderwijskundige ontwikkelingen

1) Identiteit

De school ziet het als haar opdracht om naast het verzorgen van goed onderwijs vorm en inhoud te geven aan de Protestants-christelijke identiteit. De Bijbel dient als leidraad en Jezus als ons voorbeeld. Wij willen kinderen de ruimte geven om te komen tot hun eigen geloofsovertuiging.

2) De inhoud van ons onderwijs

De Zonnewijzer is een Protestant- christelijke basisschool waar:
• het leerkrachtgedrag voor alle kinderen voorspelbaar is, waardoor vertrouwen en veiligheid ontstaat;
• het streven is om de opbrengsten van ons onderwijs te laten passen bij de mogelijkheden en talenten van het individuele kind;
• het onderwijs zo is ingericht dat het voor ieder kind past;
• in het contact met de ouders het welbevinden van het kind centraal staat;
• we streven naar een open communicatie op basis van wederzijds vertrouwen;

3) Het BAS-concept

BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School.
Sinds 2006 bouwt De Zonnewijzer aan het BAS- onderwijsconcept. Het brede en meerjarige schoolontwikkelingsprogramma ‘BAS’ is gericht op het gestructureerd ontwikkelen van een eigen vorm van adaptief onderwijs en organisatie in de school. BAS is teamgericht en brengt vele veranderingen in de school, die nodig zijn om adaptief onderwijs te kunnen verzorgen en is gericht op feitelijke en duurzame veranderingen in de klas. Het basisprincipe bij adaptief onderwijs is dat je je onderwijs zo inricht, dat ieder kind dat op De Zonnewijzer begint, deze ook op een verantwoorde wijze kan afmaken binnen eigen kwaliteiten èn binnen de mogelijkheden en grenzen van De Zonnewijzer.

De basisbehoeften voor de kinderen:

  • geloof en plezier: hebben in eigen kunnen (competentie);
  • ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met je om willen gaan (relatie);
  • ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie).

De drie principes zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfbewustzijn, vormen met (leren) samenwerken het uitgangspunt dat ons prikkelt om ons onderwijs zo vorm te geven, dat elk kind en elke leerkracht zich prettig voelt in de school en daar iets wil leren.4.

4) Maatschappelijk onderwijskundige ontwikkelingen:

  • passend onderwijs:
  • gebruik sociale media;
  • 21ste eeuwse vaardigheden.       

Agenda

Schoolgids

Klik op de afbeelding voor de schoolgids van 2017 - 2018.

In deze schoolgids vindt u weer veel bruikbare informatie over De Zonnewijzer, over protocollen, regels en gewoonten. 

Partners